„Profesjonalni w działaniu” 2020-2021

 

logotyp EFS

 

Projektu realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
pt.: „Profesjonalni w działaniu

 

Okres realizacji projektu: 2020-02-01 - 2021-07-31 

 

Celem nadrzędnym projektu jest wzmocnienie potencjału Ośrodka poprzez wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy socjalnej i usług od postępowań administracyjnych. Zmiana organizacji Ośrodka obejmie wprowadzenie rozwiązań optymalizujących wykorzystanie kompetencji zatrudnionych pracowników socjalnych, a tym samym poprawę obsługi osób zgłaszających się do OPS. Poprzez większe skupienie na kliencie i społeczności lokalnej nastąpi efektywne wykorzystanie dostępnych środków i zasobów. Sprzyjać to będzie podniesieniu jakości świadczonej pracy socjalnej, wzmocnieniu potencjału społecznego, a w konsekwencji nastąpi szersze włączenie osób i rodzin do pełnego uczestnictwa społecznego..

 

Uczestnikiem projektu jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawywraz z jego pracownikami - 53 osoby. Rekrutacja jest zamknięta, skierowana do ścisłe określonej grupy - pracowników Ośrodka bez względu na płeć, wiek, wykształcenie, niepełnosprawność.

 

Projekt przewiduję realizację zadań:

  1. Przygotowanie Ośrodka do wdrażania zmian organizacyjnych poprzez doposażenie OPS, opracowanie nowych dokumentów organizacyjnych, szkolenia i warsztaty oraz wizyty studyjne.
  2. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych poprzez pracę Zespołów/Stanowisk oraz szkolenia, konsultacje i superwizje.

 

Rezultatem wdrożenia projektu będzie oddzielenie zadań związanych z prowadzeniem postępowań administracyjnych od pracy socjalnej i usług. Powstaną 3 Zespoły/Stanowiska wykorzystujące zróżnicowane metody pracy socjalnej i specjalizujące się w określonych formach udzielanej pomocy. Nastąpi wzmocnienie potencjału kadrowego Ośrodka. Wzmocni się pozycja i rola pracownika socjalnego w środowisku lokalnym. Ośrodek wdroży w ramach projektu nowy system organizacyjny zgodny z art. 110 a ustawy o pomocy społecznej.

 

Dofinansowanie projektu z UE wynosi 900 000,00 zł.