dwie osoby przy biurku jedna na wózku

Stowarzyszenie "Niepełnosprawni dla Środowiska EKON"  od 13/10/2021 rozpoczęło, w ramach Programu operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój 20214-2020, Oś priorytetowa i Rynek Pracy Otwarty, Działanie 1.5 Rozwój potencjaiłu zawodowego osób z niepełnosptrawnościami, realizację projektu "Pracujemy!", który jest finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Poniżej informacje dotyczące projektu.

 

Projekt „Pracujemy!” 

Czas realizacji projektu: od 1 marca 2021r. do 30 czerwca 2023r. 

Realizator działań: Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON

 

Zadanie 1 - Aktywizacja zawodowa dla 1000 niepracujących osób z niepełnosprawnościami

Zadanie 2 - Wsparcie dla 1000 pracujących osób z niepełnosprawnościami. 

Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy jego uczestników i aby rezultat ten został utrzymany przez min 3 m-ce.

Uczestnikami projektu mogą być osoby powyżej 18 roku życia posiadające orzeczony stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne (orzeczenie ZUS i/lub grupę inwalidzką), wśród których co najmniej 80% to osoby należące do jednej lub kilku poniższych grup:

  1. osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
  2. osoby z niepełnosprawnością sprzężoną,
  3. osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności co do których orzeczono niepełnosprawność intelektualną, chorobę psychiczną, epilepsję lub całościowe zaburzenia rozwojowe. 

Dla każdego uczestnika zostanie opracowana diagnoza wraz z określeniem zestawu działań mających doprowadzić do jego aktywizacji w formie Indywidualnego Planu Działania. Każdy uczestnik zostanie objęty minimum dwoma formami wsparcia wynikającymi z opracowanego IPD. 

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby spełniające łącznie następujące warunki:

  1. w dniu przystąpienia do projektu mają ukończone 18 lat,
  2. zamieszkują na terytorium Polski,
  3. nie biorą udziału w innym projekcie aktywizacji zawodowej współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i w okresie od momentu przystąpienia do projektu pn. Pracujemy! do momentu zakończenia wsparcia nie będą uczestniczyć w innym projekcie aktywizacji zawodowej współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
  4. są osobami niepracującymi z niepełnosprawnością, które na etapie rekrutacji pozyskają z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaświadczenie o braku odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wg stanu na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie (rozumianego jako dzień rekrutacji),
  5. posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

 

Rekrutacja do projektu odbywa się w trybie ciągłym. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE ZNAJDZIECIE PAŃSTWO NA STRONIE :

https://ekon.org.pl/aktualnosci-pl/272-projekt-pracujemy?fbclid=IwAR1dQjJ-FgZQIJABSHX2nzyhbAWApbabPBofax67HsTsI5g8men5IwMI-Hw