Plakat Mieszkanie chronione z informacjamiFundacja Psychiatrii Środowiskowej im. prof. Andrzeja Piotrowskiego, prowadzi rekrutację uczestników do projektu „Ku samodzielności - mieszkanie chronione - wspierane" finansowanego ze środków m.st. Warszawy. Projekt jest skierowany do mieszkańców Warszawy, w wieku 18-45 lat z rozpoznaniem choroby psychicznej, które ukończyły pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym,
Pobyt z założenia obejmuje okres co najwyżej 18 miesięcy.
Zasady i sposób realizacji programu usamodzielniania:
Planowany program obejmuje szereg działań wzmacniających samodzielność w postaci treningów, o charakterze poradnictwa - indywidualnego i grupowego Beneficjenci będą mogli korzystać z opieki medycznej w Bielańskim Centrum Zdrowia Psychicznego. Treningi będą dobierane pod kątem potrzeb i umiejętności beneficjentów. Codzienne wsparcie obejmować będzie łącznie nie mniej niż 3 godziny - przez 7 dni w tygodniu. Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne, działanie jest finansowane z budżetu m.st. Warszawy.