ikona wordWniosek o przyznanie stypendium szkolnego - (DOCX 46,7KB)

ikona wordWniosek o przyznanie zasiłku szkolnego - (DOCX 42,2KB)

Oświadczenie o wysokości dochodu - (PDF 551KB)

Oświadczenie - (PDF 424KB)

 

 

Wnioski i oświadczenia w wersji edytowalnej dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami:

 

ikona wordWniosek o stypendium szkolne - dostępny (DOCX 35,7KB)

ikona wordWniosek o zasiłek szkolny - dostępny- (DOCX 34,3KB)

ikona wordOświadczenie o wysokości dochodu - dostępne - (DOCX 17,9KB)

ikona wordOświadczenie ogólne - dostępne - (DOCX 14,9KB)

 

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych w m.st. Warszawie realizowana jest przez Ośrodki Pomocy Społecznej, zgodnie z miejscem zamieszkania rodziny.

Stypendium szkolne od 1 września 2020 roku może być przyznane na zakup:

 1. podręczników, które nie są udostępniane nieodpłatnie przez szkołę, lektur, encyklopedii, innych książek pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego, 
 2. komputerów stacjonarnych, laptopów lub tabletów,
 3. biletów miesięcznych lub kwartalnych uprawniających do korzystania z komunikacji miejskiej,
 4. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, 
 5. w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.

Pomoc finansową może dostać uczeń, który znajduje się w trudnej sytuacji spowodowanej: niskim dochodem na osobę w rodzinie, wielodzietnością rodziny lub niepełną rodziną, występowaniem w domostwie: bezrobocia, niepełnosprawności, choroby ciężkiej, długotrwałej lub nieuleczalnej, alkoholizmu, narkomanii lub życiowej spowodowanej zdarzeniem  losowym.     
Wysokość wsparcia finansowego wynosi miesięcznie od 99,20 zł do 248 zł.

Jeżeli dochód na osobę w rodzinie wynosi od 480 zł do 600 zł wysokość stypendium nie powinna przekroczyć miesięcznie kwoty 186 zł. Jeżeli dochód na osobę w rodzinie wynosi mniej niż 480 zł wysokość stypendium nie może przekroczyć miesięcznie kwoty 248 zł.  Jeżeli w rodzinie występują inne okoliczności, o których mowa w art. 90 d ust. 1 ustawy o systemie oświaty, także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe – stypendium może wynosić powyżej 186 zł, ale nie więcej niż 248 zł.              

W okresie od 1 września do 15 września rodzice uczniów mogą składać wnioski 
o przyznanie pomocy w formie stypendium szkolnego dla dziecka do ośrodków pomocy społecznej. 

Zasiłek szkolny przysługuje uczniowi, który jest przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Wysokość zasiłku szkolnego wynosi jednorazowo do 620 zł i jest świadczeniem pieniężnym.

 

 

Шкільна стипендія та допомога на навчання

Грошова підтримка соціального характеру у вигляді шкільної стипендії та допомоги учням, які проживають у столиці y Варшаві. Підтримку реалізують центри соціальної допомоги, відповідно до місця проживання родини.

Шкільна стипендія з 1 вересня 2020 року може призначатися на придбання:

 1. книги, які не надаються школою безкоштовно, література, енциклопедії, інші книги, які допомагають у здійсненні навчального процесу,
 2. настільні комп'ютери, ноутбуки або планшети,
 3. місячні або квартальні квитки, що дають право на користування громадським транспортом,
 4. повне або часткове покриття витрат на участь у освітніх заходах,
 5. у тому числі компенсаційні, що виходять за межі діяльності, що проводиться в школі в рамках навчального плану, а також участь у освітніх заходах, що здійснюються поза школою.

Матеріальна допомога може бути призначена учню, який перебуває у складній життєвій ситуації внаслідок: малозабезпеченості сім’ї, багатодітної або неповної сім’ї, наявності в сім’ї: безробіття, інвалідності, тяжкої, тривалої або невиліковної хвороби, алкоголізм, наркоманія або життя, викликане випадковою подією.

Щомісячна сума фінансової допомоги коливається від 99,20 до 248 злотих.

Якщо дохід на одну особу в сім’ї коливається від 480 до 600 злотих, розмір стипендії не повинен перевищувати 186 злотих на місяць. Якщо дохід на одну особу в сім’ї менше 480 злотих, розмір стипендії не може перевищувати 248 злотих на місяць. За наявності в сім'ї інших обставин, зазначених у ст. 90 d параграф. 1 Закону про систему освіти, також коли сім’я неповна або сталася випадкова подія – стипендія може перевищувати 186 злотих, але не більше 248 злотих.

У період з 1 по 15 вересня батьки учнів можуть подати заяви для призначення центром соціального захисту населення допомоги у вигляді шкільної стипендії на дитину.

Шкільна допомога призначається учневі, який тимчасово опинився в скрутному матеріальному становищі внаслідок випадкової події. Розмір шкільної допомоги становить до 620 злотих одноразово і є грошовою допомогою.

 

W związku z wprowadzeniem zmian do ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy obowiązują ograniczenia w wykonywaniu zadań przez pracowników socjalnych, w celu zachowania ciągłości działania jednostki i ochrony pracowników oraz osób zgłaszających się o pomoc przed zagrożeniami wywołanymi wirusem SARS-Cov-2.

Szanowni Państwo,
W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo prosimy o ograniczenie osobistych wizyt w siedzibie Ośrodka. W celu otrzymania wsparcia i pomocy prosimy o nawiązywanie kontaktów
z pracownikami Ośrodka:

 • telefonicznie  pod numerem 22/ 300 20 40 , 22/ 300 20 41, 22/ 300 20 42, 22/ 300 20 43, 22/ 300 20 44
 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej:
  e-mail wysyłając wiadomość na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • e-PUAP- wysyłając korespondencję na skrytkę: /opsbialoleka/SkrytkaESP
 • korespondencyjnie za pośrednictwem poczty:
  Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
  ul. Marywilska 44C, 03-042 Warszawa

  Pracownik Ośrodka na podstawie art.15o ww. ustawy skontaktuje się z Państwem telefonicznie i trakcie rozmowy dokona rozeznania sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej oraz przekaże informacje o dokumentach, o których mowa w art. 107 ust. 5b ustawy o pomocy społecznej, niezbędnych do rozpatrzenia Wniosku o pomoc.

  https://www.opsbialoleka.waw.pl/dokumenty/dopobrania/wniosek.pdf - (PDF 272KB)

  https://www.opsbialoleka.waw.pl/index.php/jakie-dokumenty-wymagane-sa-do-ubiegania-sie-o-pomoc-spoleczna

  Po wcześniejszym dokonaniu ustaleń z pracownikiem Ośrodka, skany dokumentów prosimy wysyłać pocztą mailową lub z wykorzystaniem e-PUAP.
  Jeśli załatwienie sprawy wymaga Państwa obecności, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny i umówienie wizyty z pracownikami merytorycznymi.

  Podczas wizyty obowiązuje Państwa:
  •    stosowanie maseczek ochronnych,
  •    dezynfekcja rąk lub używanie rękawiczek jednorazowych,
  •    zachowanie bezpiecznego dystansu 2m od innych osób,
  •    zasada przebywania jednej osoby przy stanowisku obsługi.

  Dla zapewnienia bezpieczeństwa w siedzibach przy ulicy Marywilskiej 44 C i Van Gogha 7 zmodyfikowaliśmy stanowiska obsługi zapewniając odpowiedni dystans i umieściliśmy dystrybutory do dezynfekcji rąk.
 

Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej 1

Dorota Tatarowicz

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.

22 300 20 40
22 300 20 41

wew. 18

 

Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej 2

Elżbieta Stec-Michałowska

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.

22 300 20 40
22 300 20 41

wew. 19


Pracownicy socjalni

Realizatorami działań pomocowych na rzecz osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej są pracownicy socjalni i specjaliści zatrudnieni w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, którzy dokonują diagnozy potrzeb i możliwości wyjścia z trudnej sytuacji rodzin ubiegających się o pomoc.

 

Pracownicy socjalni działając na podstawie przepisów prawa oraz zgodnie ze standardami etyki zawodowej, są profesjonalistami od pomagania, podejmującymi decyzję jaki rodzaj wsparcia zaproponować osobie znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej:

 1. Świadczenia finansowe
 2. Praca socjalna
 3. Poradnictwo
 4. Pomoc w formie usług
 5. Pomoc w formie gorącego posiłku
 6. Przeciwdziałanie przemocy
 7. Integracja społeczna i zawodowa
 8. Integracja kulturowa

Więcej o: Dział Pomocy Środowiskowej

Kierownik

Ewa Lewandowska

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 22 300 20 45 wew. 60

  

Dział Pomocy Specjalistycznej realizuje pracę socjalną na rzecz osób i rodzin zamieszkałych w Dzielnicy Białołęka m.st Warszawy.

Wykonywane zadania mają na celu poprawę funkcjonowania osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Dział Pomocy Specjalistycznej ukierunkowany jest przede wszystkim na zapewnienie wsparcia osobom doświadczającym przemocy domowej oraz zapewnienie wsparcia psychologicznego osobom będącym w kryzysie.

Prowadzone jest poradnictwo psychologiczne, a także podejmowane są działania w ramach współpracy z organizacjami i instytucjami działającymi w obszarze pomocy społecznej. 

 

W Dziale Pomocy Specjalistycznej pracuje:

Monika Kudelska

Psycholog

22 300 20 45 wew. 61

723-242-292

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Maria Beata Kowalska

Specjalista pracy socjalnej

22 300 20 45 wew. 57

723-247-811

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Moniak Kuś

Specjalista pracy socjalnej

22 300 20 45 wew. 55

723-247-817

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Martyna Wróblewska

Specjalista pracy socjalnej

22 300 20 45 wew. 54

723-247-821

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Beata Musiał

Pracownik Socjalny

22 300 20 45 wew. 52

723-242-265

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ilona Kowalska Rybak

Pracownik Socjalny

22 300 20 45 wew. 57

723-242-229

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Więcej o: Dział Pomocy Specjalistycznej

Anita Branica-Dryka – specjalista pracy socjalnej

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 22-403-59-57 lub 723-247-819

 

Grażyna Bednarowicz – specjalista pracy socjalnej/koordynator wolontariatu

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 22-403-59-57 lub 723-242-326

 

Maja Lambach –inspektor do spraw projektów i programów

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.22-403-59-57

 

Monika Anyż – specjalista pracy socjalnej

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.22-403-59-57 lub 504-814-190

 

Urszula Trybuchowska- asystent rodziny- osoby dorosłej z niepełnosprawnością intelektualną

email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.519-725-081

 

Monika Majchrzak- asystent rodziny - organizator społeczności lokalnej

email:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.723-242-214

Więcej o: Zespół Wsparcia Społecznego