Przejdź do treści Przejdź do Menu dolnego

„Profesjonalni w działaniu” 2020-2021

logotyp EFS

Centrum Aktywności Lokalnej

calOśrodek Pomocy Społecznej jako Centrum Aktywności Lokalnej CAL

 

Zmieniająca się rzeczywistość zawsze stanowiła dla nas wyzwanie do poszukiwania nowych  rozwiązań i rozwijania niestandardowych pozamaterialnych form pomocy. Zmiannie ulegała także rola pracownika socjalnego. Musiał stawać się osobą aktywną kreatywnie poszukującą nowych rozwiązań w pomocy społecznej. W naszej działalności przyświeca nam idea działania przez ludzi i dla ludzi oraz realizowanie postawionych sobie wcześniej celów: budzenie aktywności społecznej dla samoorganizowania się do rozwiązywania konkretnych problemów danej społeczności.

 

Otwarcie się na rzeczywiste problemy społeczności w oparciu o rzetelną diagnozę problemów oraz tworzenie partnerstwa lokalnego od lat było ideą  naszego Ośrodka.
Dlatego też z wielkim zainteresowaniem przyjęliśmy zaproszenie do udziału w projekcie CAL zainicjowane przez  Stowarzyszenie „BORIS.”
„Calowska” idea - „działanie poprzez ludzi dla ludzi” oraz postawiony cel: budzenie aktywności społecznej dla samoorganizowania się w celu rozwiązywania konkretnych problemów danej społeczności, była zawsze nam bliska.

 

W pierwszej fazie projektu wytypowane osoby otrzymały gruntowne przeszkolenie merytoryczne w zakresie :

  • Ja jako animator
  • Mapa zasobów i potrzeb
  • Budowanie zespołu i tworzenie programu ośrodka wolontarystycznego
  • Mobilizowanie ludzi do działań
  • Budowanie lokalnego partnerstwa i rola organizacji pozarządowych
  • Pisanie projektów i zbieranie funduszy
  • Tworzenie grup samopomocowych.

 

Umożliwiło to przygotowanie pracowników socjalnych naszego ośrodka do realizacji projektu „Ośrodek Pomocy Społecznej jako Centrum Aktywności Lokalnej” i stosowanie kompleksowych oddziaływań na różne grupy odbiorców w naszej społeczności lokalnej, a w konsekwencji otrzymania Certyfikatu Jakości „Centrum Aktywności Lokalnej”.
Dzięki zastosowaniu metod Cala, staliśmy się Ośrodkiem „żywym”, twórczym, gdzie kompetencje łączą się z pasją, nowatorstwem i ciągłym poszukiwaniem nowych rozwiązań w pomocy społecznej. Od 2001 roku realizujemy projekt CAL, którego główną ideą jest działanie przez ludzi, dla ludzi oraz realizowanie postawionych sobie wcześniej celów, budzenia aktywności społecznej dla samoorganizowania się oraz do rozwiązywania konkretnych problemów danej społeczności. Już na samym początku udział w programie CAL zaowocował konkretnymi przedsięwzięciami skierowanymi do mieszkańców dzielnicy. Podstawą wszelkich działań było poznanie zasobów i potrzeb środowiska lokalnego. Idea ta umożliwia nowoczesną diagnozę lokalnego środowiska w zakresie najistotniejszych potrzeb i zagrożeń w podstawowych obszarach życia mieszkańców. Przyczynia się do powstania prężnie działających społeczności lokalnych poprzez wykorzystywanie potencjału drzemiącego w ludziach. Uruchamiane zostają zbiorowe strategie pomagania ludziom i pomagania sobie. Budujemy związki między lokalnymi instytucjami, organizacjami, obywatelami, którzy mogą być zainteresowani wspólnym działaniem na rzecz rozwiązywania danego problemu.

 

To wszystko jest nam bliskie jako pracownikom socjalnym, bowiem jest to rozwinięcie naszej metody pracy socjalnej czyli metody środowiskowej. Staramy się, aby pracownik Ośrodka był animatorem wszelkich działań w środowisku. Działania metodą CAL są nam szczególnie bliskie, albowiem pozwalają bardziej skutecznie realizować dwie klasyczne metody pracy socjalnej: środowiskową i grupową.

 

Realizacja programu Centrum Aktywności Lokalnej to nie tylko dawanie czy spełnianie żądań. To przede wszystkim aktywizowanie samych mieszkańców do działania oraz włączanie ich w rozwiązywanie problemów, z jakimi się borykają. Mobilizowanie mieszkańców do większej aktywności prowadzone jest przede wszystkim poprzez: inicjowanie ruchów samopomocowych i obywatelskich, promowanie działań  woluntarystycznych oraz podejmowanie zobowiązań podejmowanych we współpracy pomiędzy różnymi podmiotami tworzącymi tzw. partnerstwo lokalne.

 

Dla nas jest to przede wszystkim współpraca pomiędzy różnymi podmiotami publicznymi i prywatnymi (organizacje pozarządowe, instytucje, kościoły i związki wyznaniowe itp.) mająca na celu analizę problemu i poszukiwanie innowacyjnych metod jego rozwiązywania oraz wprowadzanie tych metod w życie wspólnymi siłami partnerów.
Często przecież zdarza się, że pojedyncze podmioty nie są w stanie w pełni skutecznie zrealizować swoich pomysłów i wykorzystać swoich potencjałów. Brakuje im odpowiednich funduszy, kadry lub zaplecza technicznego. Partnerstwo pomaga wtedy w takiej koordynacji działań, która zapewni im trwałość, spójność, a przede wszystkim skuteczność. Poprzez swoje działania  można również przyczynić się do budowania poczucia wspólnoty i wzmocnienia lokalnej tożsamości. Stawiamy na partnerstwo, ponieważ dzięki niemu możemy osiągnąć konkretne cele, poszerzyć ofertę pomocową, a także stworzyć sprawniej działający profesjonalny system pomocowy.

 

Wiemy także, że wspólne działanie pozwala na bardziej efektywne aplikowanie o fundusze zewnętrzne zarówno krajowe jak i zagraniczne.