Głównym zadaniem Działu jest realizowanie szeroko pojętej pomocy pozamaterialnej na rzecz rodzin oraz wspieranie ich w funkcji wychowawczej. Celem podejmowanych działań jest wzmacnianie aktywności i samodzielności życiowej rodzin, pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, szkolnych i osobistych oraz praca z dziećmi i młodzieżą. Dział świadczy pomoc w formie poradnictwa specjalistycznego przy ścisłej współpracy z pracownikami socjalnymi, przedstawicielami innych służb i instytucji oraz organizacji pozarządowych. Zadaniem Działu jest także koordynacja działań związanych z organizowaniem i aktywizacją społeczności lokalnej (CAL) oraz monitorowanie współpracy Ośrodka z organizacjami europejskimi.

 

Szczegółowe zadania działu realizowane są poprzez:

 

 • Pomoc psychologiczną udzielaną w formie: rozmów i konsultacji indywidualnych (wspierających, motywujących lub poszerzających świadomość), interwencji i wizyt w środowisku, pracy nad rozwiązaniem konkretnych problemów klientów (osobistych, małżeńskich, wychowawczych), współpracy z pracownikami socjalnymi oraz przedstawicielami innych instytucji (kuratorami, pedagogami, lekarzami itp.), uczestnictwa w zespołach interdyscyplinarnych.
 • Poradnictwo pedagogiczne - indywidualna praca z klientem, diagnozowanie problemów rodzinnych i tworzenie planu pracy z rodziną umożliwiającego jej pełne usamodzielnienie.
 • Koordynację wolontariatu - organizowanie szkoleń dla wolontariuszy i przygotowywanie ich do wykonywania zadań (bezpłatnej pomocy dzieciom w nauce, pomocy osobom niepełnosprawnym i seniorom), monitorowanie pracy wolontariuszy oraz propagowanie aktywizacji społeczności lokalnych metodą CAL.
 • Współpracę ze wszystkimi służbami powołanymi do pomocy rodzinie.
 • Monitorowanie pracy zespołów interdyscyplinarnych przy ścisłej współpracy z pracownikami socjalnymi.
 • Tworzenie specjalistycznej bazy pomocy dla osób niepełnosprawnych.
 • Pracę ze spokrewnionymi rodzinami zastępczymi
 • Inicjowanie działań wynikających z realizacji projektu Ośrodek Pomocy Społecznej jako Centrum Aktywności Lokalnej, w tym prowadzenie Klubu Integracji Społecznej i Samopomocy
 • Tworzenie i prowadzenie grup wsparcia, grup samopomocowych, zajęć edukacyjnych oraz zajęć z zagospodarowania czasu wolnego dla poszczególnych grup Klubu Integracji Społecznej i Samopomocy, w tym Centrum Aktywności Seniora
   
Eurokoordynację - Inicjowanie, opracowywanie i aplikowanie o środki na realizację programów społecznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej