Zespół interdyscyplinarny to grupa osób reprezentująca instytucje i organizacje, której celem jest podejmowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

W skład zespołu interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele: 

 

 1. Urzędu Dzielnicy
 2. Ośrodka pomocy społecznej
 3. Komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
 4. Policji
 5. Oświaty
 6. Ochrony zdrowia
 7. Organizacji pozarządowych
 8. Sądu - Kuratorzy sądowi
 9. Prokuratury

 

Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów i specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

 1. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie.
 2. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.
 3. Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.
 4. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.
 5. Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

W indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie Zespół może powołać grupę roboczą - zespół specjalistów, którzy bezpośrednio współpracują z rodziną. W skład grupy roboczej mogą wchodzić przedstawiciele różnych podmiotów - specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadaniem grup roboczych jest:

 • opracowanie i realizacja planu pomocy rodzinie dotkniętej problemem przemocy
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy
 • w konsekwencji zatrzymanie przemocy

 

Spotkania Zespołu odbywają się regularnie raz w miesiącu; dodatkowo są zwoływane w przypadkach pojawienia się szczególnie pilnych i ważnych spraw.

 

 

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia:

 Ośrodek Pomocy Społecznej

Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

z siedzibą przy ul. Marywilska 44c,

 

Zespół Interdyscyplinarny nie jest komórką organizacyjną Ośrodka

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:

Ewa Lewandowska – kierownik Działu Specjalistycznego

Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Białołęka mieści się w Warszawie, przy ul. Marywilska 44c; tel. (22) 300 20 41 w. 39

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Przemoc w rodzinie, określana także jako przemoc domowa, to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Przez członków rodziny należy rozumieć wstępnych (rodziców, dziadków), zstępnych (dzieci, wnuków), małżonka, rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osobę przysposobioną i jej małżonka, a także osobą pozostającą we wspólnym pożyciu.      

Podstawy prawne działania zespołu:

 

Dodatkowo: