Zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

 

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 701,00 zł. zwanej dalej "kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej",
 • osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 528,00 zł., zwanej dalej "kryterium dochodowym na osobę w rodzinie",
 • rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej dalej "kryterium dochodowym rodziny" - przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt 2-15 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej.

 

Art. 7. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 • ubóstwa;
 • sieroctwa;
 • bezdomności;
 • bezrobocia;
 • niepełnosprawności;
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 • przemocy w rodzinie; oraz  potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 • (6) (uchylony);
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • alkoholizmu lub narkomanii;
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

UWAGA

Pomoc w formie pracy socjalnej udzielana jest bez względu kryterium dochodowe.

Możliwe jest uzyskanie pomocy finansowej w formie specjalnego zasiłku celowego w sytuacji przekroczenia w/w kryteriów dochodowych w szczególnie trudnych sytuacjach.