Proszę skontaktować się osobiście lub telefonicznie z pracownikiem socjalnym obsługującym ulicę, na której Pan/Pani zamieszkuje pod tym adresem – link do rejonów i pracowników. Pracownik socjalny udzieli Panu/Pani wszelkich informacji dotyczących trybu ubiegania się o pomoc społeczną. 

Zgodnie z art. 102 ust. 1 świadczenia z pomocy społecznej są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego, czytaj dalej.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 Przyznanie świadczeń z pomocy społecznej następuje w formie decyzji administracyjnej. Udzielenie świadczeń w postaci interwencji kryzysowej, pracy socjalnej, poradnictwa, uczestnictwa w zajęciach klubu samopomocy, a także przyznanie biletu kredytowanego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Zgodnie z art. 106 ust. 4 Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, z wyjątkiem decyzji o odmowie przyznania biletu kredytowanego oraz decyzji w sprawach cudzoziemców, o których mowa w art. 5a, wydaje się po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.