Osoba bezdomna – osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowana na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.

Do udzielenia pomocy osobie bezdomnej zobowiązana jest gmina ostatniego miejsca zameldowania tej osoby na pobyt stały.

Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania albo na ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały jest obowiązana do zwrotu wydatków gminie, która przyznała świadczenia w miejscu pobytu.

Osoby bezdomne, które przebywają na terenie Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych przy ul. Marywilskiej 44c oraz ul. Van Gogha 7 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00

Pomoc świadczona na rzecz osób bezdomnych przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy:

  • Wskazanie miejsc gdzie można uzyskać żywność, odzież,  obuwie oraz skorzystać z jadłodajni
  • Pomoc w podjęciu leczenia odwykowego i terapii
  • Wskazanie miejsca gdzie można uzyskać bezpłatną pomoc medyczną
  • Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  • Pomoc finansowa (np. wyrobienie zdjęć do dowodu osobistego) – wymaga złożenia pisemnego wniosku z podaniem aktualnego miejsca pobytu oraz przeprowadzenia wywiadu środowiskowego