Logo EFS - Kapitał Ludzki  Logo EFS Unia Europejska

3. „REINTEGRACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM”

Celem nadrzędnym w okresie marzec-grudzień 2010r. jest zwiększenie szans na otwartym rynku pracy oraz poprawa psychologicznego funkcjonowania 19 osób należących do rodzin wieloproblemowych i korzystających z systemu pomocy społecznej.
Projekt zakłada zawarcie i zrealizowanie 19 kontraktów socjalnych. W projekcie udział biorą osoby długotrwale korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, niepracujące, w wieku aktywności zawodowej. Osoby te zagrożone są wykluczeniem społecznym, znajdują się w trudnej sytuacji rodzinnej, mają problemy osobiste, uniemożliwiające im prawidłowe funkcjonowanie społeczne i zawodowe.
Dzięki możliwości zawarcia kontaktów socjalnych, których elementem jest zastosowanie zróżnicowanych instrumentów aktywnej integracji, wsparcie klientów ośrodka będzie znacznie efektywniejsze i kompleksowe.

 

Okres realizacji projektu to 10 miesięcy od marca do grudnia 2010.

 

Projekt zakłada indywidualną pracę z doradcą zawodowym w ramach aktywizacji zawodowej. W ramach aktywizacji zdrowotnej szereg działań psychoterapeutycznych obejmujących m.in.: psychoterapię indywidualną i regularne spotkania grupy wsparcia. Wszystkie rodziny otrzymają wsparcie
w postaci asystenta rodziny. Obszary wspólnej pracy dobierane są indywidualnie do zdiagnozowanych potrzeb. Efekty rozwiązywania problemów i wspólnej pracy będą dodatkowo monitorowane przez pracownika socjalnego.
W ramach projektu uczestnicy skorzystają ze szkoleń zawodowych podnoszących kompetencje zawodowe. Szkolenia zawodowe będą ściśle dopasowane do potrzeb i możliwości uczestników. Zaproponowane zostaną również szkolenia z umiejętności komputerowych i językowych.
Bardzo ważnym elementem pomocy w realizowanym projekcie jest zapewnienie opieki nad dzieckiem, uczestniczkom projektu. Opieka zostanie zapewniona przez żłobek, przedszkole, a także w miarę potrzeb organizowane będą inne formy zajęć edukacyjno-rekreacyjnych jako formy opieki indywidualnej.