logo efs

Ośrodek Pomocy Społecznej  Warszawa- Białołęka jako jeden z czterech warszawskich ośrodków rozpoczął współpracę z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie (PIKONI)  oraz ze Stowarzyszeniem „Otwarte Drzwi” w ramach Projektu realizowanego przez miasto stołeczne Warszawa:

„Warszawski zintegrowany model wsparcia środowiskowego osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną – testowanie i wdrażanie modelu”.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st Warszawy w ramach swoich działań oferuje wsparcie rodzin, w których żyje dorosła osoba ze zdiagnozowaną niepełnosprawnością intelektualną, w tym z całościowymi zaburzeniami rozwoju i niepełnosprawnością sprzężoną poprzez wsparcie ASYSTENTA RODZINY OzNI. I ORGANIZATORA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

 

Asystent Rodziny OZNI  - pomaga wzmacniać kompetencje społeczne umożliwiające OzNI uczestnictwo w różnych formach życia społecznego i zawodowego. Uczy OzNI koncentrować się na mocnych stronach i zdolnościach w celu wzmocnienia umiejętności codziennego  funkcjonowania OzNI i jej rodziny.Udziela pomocy terapeutycznej OzNI i rodzinom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych, Motywuje rodziców/opiekunów OzNI do udziału w zajęciach grupowych rozwijających ich kompetencje rodzicielskie, korzystania z usług zapewniających im odpoczynek (np. przerwy regeneracyjnej),

Wzmacnia członków rodzin w umiejętnościach radzenia sobie z trudnymi zrachowaniami OzNI Pomaga uzyskać informacje o przysługujących rodzinie i OzNI prawach, przywilejach, usługach i możliwościach wsparcia w każdej ze sfer życiowych. Wspiera w uzyskaniu należnych rodzinie świadczeń i form pomocy. Motywuje członków rodzin OzNI do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, poszukiwania, podejmowania i utrzymywania pracy zarobkowej. Współpracuje z osobami z najbliższego otoczenia rodziny OzNI oraz instytucjami działającymi na rzecz OzNI i ich rodzin. Wspiera rodzinę w rozwoju aspiracji autonomicznych  OzNI.

 

Organizator Społeczności Lokalnej, którego zadaniem będzie społeczna integracja dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualnych oraz ich rodzin lub opiekunów, pracujących, uczących się lub mieszkających na Białołęce. W ramach działań Organizatora będą realizowane m.in. grupy samopomocowe, zajęcia integracyjne oraz  spotkania aktywizujące rodziny i OzNI.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących udziału w projekcie i współpracy z asystentem rodziny OzNI, zachęcamy do kontaktu:

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Warszawa Białołęka

ul. Marywilska 44c

Asystent Rodziny OzNI  tel. 519 725 081

Organizator społeczności lokalnej tel. 22 403 59 57

https://www.opsbialoleka.waw.pl/

 

Ponadto, udział w projekcie umożliwia uzyskanie kompleksowego wsparcia dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin w placówkach:

 

 

Punkt Informacyjno-Koordynacyjny dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PIKONI)

ul. 11 Listopada 15 b

tel. 887-566-930 (Inspektor w PIKONI)

tel. 887-566-929 (Psycholog)

https://wcpr.pl/pikoni

 

Stowarzyszenie „Otwarte Drzwi”

Tel. 509-492-870

https://otwartedrzwi.pl/

 

Aktualna i planowana pomoc oferowana przez powyższe placówki:

  • wsparcie edukacyjno- informacyjne,
  • wsparcie psychologiczne,
  • konsultacje ze specjalistami (psychiatra, dietetyk, prawnik , seksuolog i inni),
  • wsparcie OzNI we własnym mieszkaniu oraz w mieszkaniu wspomaganym,
  • wsparcie interwencyjno-wytchnieniowe,
  • wsparcie zespołu zawodowego w procesie zatrudnienia wspomaganego OzNI,
  • koordynacja ścieżki rozwoju OzNI,

 

Plakat projektu

„Profesjonalni w działaniu” 2020-2022

Koordynatorem projektu jest p. Beata Bątkiewicz - Inspektor ds. projektów i programów tel.: 22 300 20 47 w. 43, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Flaga Funduszy Europejskich obok Flaga Poslki i Uni Eropejskiej z napisami Fundusze Europejske Wiedza, edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Europejski Fundusz Społeczny

 

Projektu realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
pt.: „Profesjonalni w działaniu

 

Okres realizacji projektu:  2020.02.01 - 2022.01.31 (okres realizacji projektu został zmieniony w związku z wystąpieniem Covid-19 - pierwotny okres realizacji: 2020.02.01 - 2021.07.31)

 

Celem nadrzędnym projektu jest wzmocnienie potencjału Ośrodka poprzez wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy socjalnej i usług od postępowań administracyjnych. Zmiana organizacji Ośrodka obejmie wprowadzenie rozwiązań optymalizujących wykorzystanie kompetencji zatrudnionych pracowników socjalnych, a tym samym poprawę obsługi osób zgłaszających się do OPS. Poprzez większe skupienie na kliencie i społeczności lokalnej nastąpi efektywne wykorzystanie dostępnych środków i zasobów. Sprzyjać to będzie podniesieniu jakości świadczonej pracy socjalnej, wzmocnieniu potencjału społecznego, a w konsekwencji nastąpi szersze włączenie osób i rodzin do pełnego uczestnictwa społecznego..

 

Uczestnikiem projektu jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawywraz z jego pracownikami - 53 osoby. Rekrutacja jest zamknięta, skierowana do ścisłe określonej grupy - pracowników Ośrodka bez względu na płeć, wiek, wykształcenie, niepełnosprawność.

 

Projekt przewiduję realizację zadań:

  1. Przygotowanie Ośrodka do wdrażania zmian organizacyjnych poprzez doposażenie OPS, opracowanie nowych dokumentów organizacyjnych, szkolenia i warsztaty oraz wizyty studyjne.
  2. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych poprzez pracę Zespołów/Stanowisk oraz szkolenia, konsultacje i superwizje.

 

Rezultatem wdrożenia projektu będzie oddzielenie zadań związanych z prowadzeniem postępowań administracyjnych od pracy socjalnej i usług. Powstaną 3 Zespoły/Stanowiska wykorzystujące zróżnicowane metody pracy socjalnej i specjalizujące się w określonych formach udzielanej pomocy. Nastąpi wzmocnienie potencjału kadrowego Ośrodka. Wzmocni się pozycja i rola pracownika socjalnego w środowisku lokalnym. Ośrodek wdroży w ramach projektu nowy system organizacyjny zgodny z art. 110 a ustawy o pomocy społecznej.

 

Dofinansowanie projektu z UE wynosi 900 000,00 zł.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Ośrodek ogłosił przetarg na eksperta ds. Oddzielenia Modelu

 

Pełnienie funkcji Eksperta ds. Modelu Oddzielenia

 

ikona pdfSZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA / DZIAŁAŃ W PROJEKCIE - (SKAN 375KB)

 

ikona excel

 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA / DZIAŁAŃ W PROJEKCIE - (Excel 592KB)

 

 

 

Logo EFS - Kapitał Ludzki  Logo EFS Unia Europejska

1. „REINTEGRACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM Z TERENU DZIELNICY BIAŁOŁĘKA”

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej, korzystających z systemu pomocy społecznej z terenu dzielnicy Białołęka.

 

W projekcie udział biorą osoby długotrwale korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, niepracujące, w wieku aktywności zawodowej. Osoby te zagrożone są wykluczeniem społecznym, znajdują się w trudnej sytuacji rodzinnej, mają problemy osobiste, uniemożliwiające im prawidłowe funkcjonowanie społeczne i zawodowe.

 

Dzięki możliwości zawarcia kontaktów socjalnych, których elementem jest zastosowanie zróżnicowanych instrumentów aktywnej integracji, wsparcie klientów ośrodka będzie znacznie efektywniejsze i kompleksowe.
Okres realizacji projektu to 6 miesięcy od lipca do grudnia 2008.
Projekt zakłada indywidualną pracę z doradcą zawodowym w ramach aktywizacji zawodowej, warsztaty autoprezentacji i aktywnego poszukiwania pracy. W ramach aktywizacji zdrowotnej zostanie przeprowadzona psychoterapia indywidualna, psychoterapia rodzinna. Rodziny mające problemy psychospołeczne oprócz pracy psychologicznej otrzymają wsparcie w postaci asystenta rodziny. Obszary wspólnej pracy dobierane są indywidualnie do zdiagnozowanych potrzeb. Efekty rozwiązywania problemów i wspólnej pracy będą dodatkowo monitorowane przez pracownika socjalnego. Nowością w dotychczasowej pomocy jest możliwość sfinansowania badań specjalistycznych i usługi stomatologicznej, dla beneficjenta. Efektem, której będzie wzrost samooceny i wzrost możliwości zatrudnienia, a w konsekwencji powrót do pełnego życia społecznego.
W ramach projektu uczestnicy skorzystają ze szkoleń zawodowych podnoszących kompetencje zawodowe. Szkolenia zawodowe będą ściśle dopasowane do potrzeb i możliwości uczestników. Zaproponowane zostaną również szkolenia z umiejętności komputerowych i językowych.
Bardzo ważnym elementem pomocy w realizowanym projekcie jest zapewnienie opieki nad dzieckiem, uczestniczkom projektu. Opieka zostanie zapewniona przez żłobek i przedszkole i świadczona będzie w okresie 5 miesięcy realizacji projektu.
Wszystkim osobom realizującym zobowiązania wynikające z kontraktu i uczestniczącym w różnego rodzaju zajęciach zapewnione zostaną przejazdy komunikacją miejską.
Twarde rezultaty projektu:
17 kontraktów społecznych,34 konsultacje z doradcą zawodowym, 80% osób uzyska certyfikaty z warsztatów autoprezentacji i aktywnego poszukiwania pracy, oraz stworzy IPDz, uzyska certyfikaty ukończenia kursów zawodowych, języka angielskiego i obsługi komputera, 80% osób zakończy psychoterapię, skorzysta z pomocy asystenta rodzinnego,  osoba objęta zostanie badaniami specjalistycznymi, 4 pracowników socjalnych wykorzysta nowe metody pracy.
Miękkie rezultaty projektu:
- wzrost kompetencji społecznych oraz wiedzy z zakresu poszukiwania pracy i wzrost motywacji u 70%, zmiana postaw biernych na aktywne u 30%,zwiększenie poczucia własnej wartości oraz możliwości zmiany u 50% osób. Oczekuje się, że 30% uczestników będzie aktywnie poszukiwało pracy.