ikona wordWniosek o przyznanie stypendium szkolnego - (DOCX 46,7KB)

ikona wordWniosek o przyznanie zasiłku szkolnego - (DOCX 42,2KB)

Oświadczenie o wysokości dochodu - (PDF 551KB)

Oświadczenie - (PDF 424KB)

 

 

Wnioski i oświadczenia w wersji edytowalnej dostępnej dla osób z niepełnosprawnościami:

 

ikona wordWniosek o stypendium szkolne - dostępny (DOCX 35,7KB)

ikona wordWniosek o zasiłek szkolny - dostępny- (DOCX 34,3KB)

ikona wordOświadczenie o wysokości dochodu - dostępne - (DOCX 17,9KB)

ikona wordOświadczenie ogólne - dostępne - (DOCX 14,9KB)

 

Stypendium szkolne i zasiłek szkolny

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych w m.st. Warszawie realizowana jest przez Ośrodki Pomocy Społecznej, zgodnie z miejscem zamieszkania rodziny.

Stypendium szkolne od 1 września 2020 roku może być przyznane na zakup:

  1. podręczników, które nie są udostępniane nieodpłatnie przez szkołę, lektur, encyklopedii, innych książek pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego, 
  2. komputerów stacjonarnych, laptopów lub tabletów,
  3. biletów miesięcznych lub kwartalnych uprawniających do korzystania z komunikacji miejskiej,
  4. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, 
  5. w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.

Pomoc finansową może dostać uczeń, który znajduje się w trudnej sytuacji spowodowanej: niskim dochodem na osobę w rodzinie, wielodzietnością rodziny lub niepełną rodziną, występowaniem w domostwie: bezrobocia, niepełnosprawności, choroby ciężkiej, długotrwałej lub nieuleczalnej, alkoholizmu, narkomanii lub życiowej spowodowanej zdarzeniem  losowym.     
Wysokość wsparcia finansowego wynosi miesięcznie od 99,20 zł do 248 zł.

Jeżeli dochód na osobę w rodzinie wynosi od 480 zł do 600 zł wysokość stypendium nie powinna przekroczyć miesięcznie kwoty 186 zł. Jeżeli dochód na osobę w rodzinie wynosi mniej niż 480 zł wysokość stypendium nie może przekroczyć miesięcznie kwoty 248 zł.  Jeżeli w rodzinie występują inne okoliczności, o których mowa w art. 90 d ust. 1 ustawy o systemie oświaty, także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe – stypendium może wynosić powyżej 186 zł, ale nie więcej niż 248 zł.              

W okresie od 1 września do 15 września rodzice uczniów mogą składać wnioski 
o przyznanie pomocy w formie stypendium szkolnego dla dziecka do ośrodków pomocy społecznej. 

Zasiłek szkolny przysługuje uczniowi, który jest przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Wysokość zasiłku szkolnego wynosi jednorazowo do 620 zł i jest świadczeniem pieniężnym.

 

 

Шкільна стипендія та допомога на навчання

Грошова підтримка соціального характеру у вигляді шкільної стипендії та допомоги учням, які проживають у столиці y Варшаві. Підтримку реалізують центри соціальної допомоги, відповідно до місця проживання родини.

Шкільна стипендія з 1 вересня 2020 року може призначатися на придбання:

  1. книги, які не надаються школою безкоштовно, література, енциклопедії, інші книги, які допомагають у здійсненні навчального процесу,
  2. настільні комп'ютери, ноутбуки або планшети,
  3. місячні або квартальні квитки, що дають право на користування громадським транспортом,
  4. повне або часткове покриття витрат на участь у освітніх заходах,
  5. у тому числі компенсаційні, що виходять за межі діяльності, що проводиться в школі в рамках навчального плану, а також участь у освітніх заходах, що здійснюються поза школою.

Матеріальна допомога може бути призначена учню, який перебуває у складній життєвій ситуації внаслідок: малозабезпеченості сім’ї, багатодітної або неповної сім’ї, наявності в сім’ї: безробіття, інвалідності, тяжкої, тривалої або невиліковної хвороби, алкоголізм, наркоманія або життя, викликане випадковою подією.

Щомісячна сума фінансової допомоги коливається від 99,20 до 248 злотих.

Якщо дохід на одну особу в сім’ї коливається від 480 до 600 злотих, розмір стипендії не повинен перевищувати 186 злотих на місяць. Якщо дохід на одну особу в сім’ї менше 480 злотих, розмір стипендії не може перевищувати 248 злотих на місяць. За наявності в сім'ї інших обставин, зазначених у ст. 90 d параграф. 1 Закону про систему освіти, також коли сім’я неповна або сталася випадкова подія – стипендія може перевищувати 186 злотих, але не більше 248 злотих.

У період з 1 по 15 вересня батьки учнів можуть подати заяви для призначення центром соціального захисту населення допомоги у вигляді шкільної стипендії на дитину.

Шкільна допомога призначається учневі, який тимчасово опинився в скрутному матеріальному становищі внаслідок випадкової події. Розмір шкільної допомоги становить до 620 злотих одноразово і є грошовою допомогою.