Przejdź do treści Przejdź do Menu dolnego

Usługi opiekuńcze

Zwiększ czcionkę:

 

Zgodnie z Uchwałą  NR LIX/1566/2017 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

 

z dnia 15 grudnia 2017 r. Stawka za jedną godzinę usług, o których mowa w § 3 pkt 1 wynosi:

 1. usługi opiekuńcze - 2,8% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej  - tj. - 17,75 zł
 2. specjalistyczne usługi opiekuńcze - 3,5% kryterium, o którym mowa w pkt 1. - 22,19 zł


  Stawka za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynosi 27,90 zł

 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób
z zaburzeniami psychicznymi

Usługi opiekuńcze o charakterze gospodarczym
i specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie pielęgnacja

Dorota Tatarowicz - Starszy Specjalista Pracy Socjalnej         
Barbara Nec - Starszy Pracownik Socjalny
Godziny przyjęć w OPS ul. Van Gogha 7 Godziny przyjęć w OPS ul. Van Gogha 7
Poniedziałek 12.00-16.00 Poniedziałek 08.00-12.00
Wtorek 08.00-12.00 Wtorek 12.00-16.00
Środa 12.00-16.00 Środa 12.00-16.00
Piątek 08.00-12.00 Piątek 08.00-12.00
Tel. 22 300 20 44 wew. 56
Tel. 22 300 20 44 wew. 59

 

 

 • usługi opiekuńcze są przyznawane osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn (np. niepełnosprawności) wymagają pomocy ze strony innych osób.
 • mogą być one przyznane osobom wymagającym pomocy, a których rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
 • osoba potrzebująca może skorzystać z usług opiekuńczych o charakterze gospodarczym, specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie pielęgnacji, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 • usługi opiekuńcze o charakterze gospodarczym mogą obejmować pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (np. robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, załatwianie spraw urzędowych itp.), opiekę higieniczną, pielęgnację zleconą przez lekarza oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze dostosowane są do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Świadczone są przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem (pielęgniarka, psycholog, pedagog, pracownik socjalny, asystent osoby niepełnosprawnej).
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie pielęgnacja obejmują m.in. pomoc w pilnowaniu przyjmowania leków, zmianę opatrunków na zlecenie lekarza, zapobieganie odleżynom i oparzeniom.
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi obejmują w swoim zakresie m.in. uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym m.in. motywowanie
  do aktywności, kształtowanie umiejętności społecznego funkcjonowania, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych, pielęgnację – jako wpieranie leczenia (pilnowanie przyjmowania leków, pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia i placówek rehabilitacyjnych), rehabilitację fizyczną i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu (m.in. stymulację rozwoju i kontaktów społecznych dziecka upośledzonego i autystycznego, współpracę ze specjalistami w celu wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług).
 • zakres i wymiar usług opiekuńczych jest indywidualnie dostosowywany do potrzeb klienta.
 • osoby wymagające pomocy w formie usług opiekuńczych składają wniosek, do którego dołączają następujące dokumenty: dowód osobisty (do wglądu), dokumenty potwierdzające dochody osoby lub osób w przypadku prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego, dokumenty potwierdzające stałe miesięczne wydatki (np. czynsz, energia elektryczna, gaz, alimenty, wydatki związane z leczeniem), dokument potwierdzający stan zdrowia (zaświadczenie lekarskie, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności).
 • nie zawsze konieczna jest osobista wizyta w Ośrodku – możliwe jest zgłoszenie telefoniczne.
 • osoby z orzeczoną I grupą inwalidzką, znacznym stopniem niepełnosprawności lub całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji przedstawiają orzeczenie właściwej komisji.
 • inne osoby przedstawiają zaświadczenia lekarskie stwierdzające potrzebę udzielenia pomocy w formie usług opiekuńczych.
 • w przypadku specjalistycznych usług opiekuńczych niezbędne jest skierowanie od lekarza specjalisty, natomiast przy specjalistycznych usługach dla osób z zaburzeniami psychicznymi skierowanie wystawia lekarz psychiatra.
 • Ośrodek Pomocy Społecznej przyznaje w drodze decyzji administracyjnej pomoc w formie usług opiekuńczych o charakterze gospodarczym, specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie pielęgnacji, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 • Podstawą do podjęcia decyzji jest wizyta pracownika socjalnego i przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny, którego celem jest ocena sytuacji życiowej i zdrowotnej klienta.
 • Na podstawie zebranej dokumentacji ustala się formę, zakres i odpłatności za usługi. O przyznaniu pomocy w formie usług informuje decyzja, w której określa się zakres przyznanej pomocy, okres na który jest przyznana, a także wysokość odpłatności, którą ponosi świadczeniobiorca.
 • Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej wywiad środowiskowy przeprowadza się również u osób zobowiązanych do alimentacji.
 • Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie osobom, których dochód na osobę i na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty określonej w art.8 ust 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej.
 • Osoby, których dochód przekracza kwotę określoną w wyżej cytowanej ustawie ponoszą wydatki za usługi opiekuńcze zgodnie z uchwałą nr XXXVII/843/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 września 2004r.
 • Odpłatność za usługi opiekuńcze wzrasta wraz ze wzrostem dochodu.
 • Podstawa prawna:

a) ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004r., Nr 64,poz. 593 z późn. zm.).

b) Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.